piątek, 31 maja 2013

Chruściki wód bieżących Polski

(Rzeka Narewka, fot. L. Pietrzak)
Chruścikami wód płynących zainteresowałem się jeszcze na studiach. Dołączyłem do badań nad bezkręgowcami wodnymi rzeki Pasłęki. Tak powstała moja praca magisterska, poświęcona chruścikom rzeki Pasłęki. Póżniej jeszcze kilkakrotnie wracałem do badań różnych typów wód płynących: strumieni, górskich potoków, rzek dużych i małych.

Ostatnio zebrało się sporo materiału z rzek całej Polski. Przymierzam się do syntetycznej monografii na ten tamat, z uwzględnieniem aspektu biomonitoringu.
(Rzeki i strumienie Puszczy Białowiesiej)
Strefowośc w ciekach i wodach stojących, schema z jednej z moich publikacji. Strzałkami zaznaczone kierunki migracji fauny, co miałoby tłumaczyć obecnośc gatunków przypadkowych w danych strefach.

Schemat sukcesji w rzece (z mojej publikacji), porównywane do sukcesji w jeziorze (inny schemat).


Ważniejsze dotychczasowe publikacje, odnoszące się do chruścików wód bieżących
 • Czachorowski S., 1988. Caddis larvae (Trichoptera) of the River Pasłęka (Northern Poland). Acta Hydrobiol., 30 (3/4): 393 - 409. 
 • Czachorowski S., 1989. Differentiation of the Hydropsychidae larvae (Insecta, Trichoptera) in the Pasłęka River as a result of avoidance of trophic competition. Pol. Arch. Hydrobiol., 36, (1): 123 - 132. 
 • Czachorowski S., 1993. Siedliskowe rozmieszczenie larw chruścików (Trichoptera) w Karkonoszach. W: Geoekologiczne problemy Karkonoszy, część II. (red. J. Sarosiek) Ekologia roślin i zwierząt. Wyd. Uniw. Wrocław., str.: 245-251. 
 • Czachorowski S., K. Lewandowski, A. Wasilewska. 1993. The importance of aquatic insects for landscape integration in the catchment area of the River Gizela (Masurian Lake District, North-eastern Poland). Acta Hydrobiol., 35: 49-64. 
 • Czachorowski S., 1995. Chruściki (Trichoptera) Bagien Biebrzańskich - wyniki wstępnych badań. Fragm. faun., 37: 427-438. 
 • Czachorowski S., M. Moroz, 1997. Materiały do znajomości chruścików (Trichoptera) Białoru-si. Przeg. przyr. 8: 113-120. 
 • Czachorowski S., 1997. Pierwsza informacja o chruścikach Trichoptera Ziemi Lubuskiej. Przeg. Przyr. 8:145-146. 
 • Czachorowski S., O. Alexandrovich, P. Buczyński, A. Kurzątkowska, R. Stryjecki, 1998. Mate-riały do znajomości owadów i pajęczaków rezerwatu “Las Warmiński” (Pojezierze Olsztyńskie). Parki nar. i Rez. przyr., 17: 75-86. 
 • Czachorowski S., P. Buczyński, 1999. Uwagi o chruścikach (Insecta: Trichoptera) Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic. Parki Nar. i Rez. Przyr.,18: 103-110. 
 • Raczyńska M., J. Żurawska, S. Czachorowski, 2000. Chruściki dwóch rzek Niziny Szczecińskiej (północno-zachodnia Polska). Przeg. Przyr., 11: 15-23. 
 • Czachorowski S., P. Buczyński, R. Stryjecki, 2000. Chruściki (Trichoptera) Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. Parki Nar. Rez. Przyr., 19: 65-84. 
 • Czachorowski S., K. Frąckiel, 2003. Nowe i prawdopodobnie jedyne stanowisko Semblis phalaenoides (Linnaeus, 1758) (Trichoptera: Phryganeidae) w Polsce. Wiad. entomol., 22 (3): 169-172. 
 • Czachorowski S., P. Buczyński, 2004. Chruściki w krajobrazie rolniczym: larwy Trichoptera Krzczonowskiego Parku Krajobrazowego (południowo-wschodnia Polska). Parki nar. Rez. Przyr., 23: 93-110. 
 •  Piotrowska K., S. Czachorowski, 2004. Ekologiczna charakterystyka rozmieszczenia chruścików (Trichoptera) Doliny Narwi w okolicach Łomży i Wizny. Wiad. Entomol., 23 Supl. 2: 187-188. Czachorowski S., L. Pietrzak, 2004. Chruściki (Insecta: Trichoptera) Olsztyna i Złocieńca w północnej Polsce. W: P. Indykiewicz, T. Barczak (red.). Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. Wyd. LOGO, Bydgoszcz, s: 187-197. 
 • Czachorowski S., E. Serafin, 2004. The distribution and ecology of Hydropsyche bulgaromano-rum and Hydropsyche contubernalis (Trichoptera: Hydropsychidae) in Poland and Belarus. Lauterbornia, 50: 85-98. 
 • Czachorowski S., 2004 The last natural River of Eastern Europe? Caddisflies (Trichoptera) of the Neman River. Latvijas Entomologs, 41: 44-51. 
 • Czachorowski S., Małek J., 2004. Chruściki (Trichoptera) okolic Wzniesień Górowskich. Nowy Pam. Fizjogr., 3: 81-94. 
 • Pietrzak L., S. Czachorowski, 2004. Stopień zagrożenia Leptocerus interruptus (Fabricius, 1775) (Trichoptera: Leptoceridae) w Polsce. Wiad. Entomol., 23: 163-167. 
 • Czachorowski S., K. Piotrowska, 2006. Chruściki (Trichoptera) Doliny Narwi między Wizną a Łomżą – ekologiczna charakterystyka rozmieszczenia [Caddis flies in the Narew River’s Valley between Wizna and Łomża – an ecological characteristic of distribution]. Drozdowskie Zesz. Przyr., 3: 13-35. 
 • Czachorowski S., Veith M., 2006. Chruściki (Trichoptera) środkowego odcinka rzeki Łupawy. W: Sobisz Z. (red.) Różnorodność biologiczna, flora i fauna, bioindykacja, ochrona przyrody. Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, str.: 69-73.
Rzeka Ełk, na ekspedycji naukowej ze studentami.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz