Kontakt i biogram

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Wydział Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie
10-089 Olsztyn, Plac Łódzki 3, pok. 325 (III piętro)

e-mail: stanislaw.czachorowski@uwm.edu.pl

https://www.facebook.com/stanislaw.czachorowski

tel (89) 523-43-03, kom. 502-528-122


Dr hab. Stanisław Czachorowski, biolog, ekolog i entomolog zatrudniony w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska, na Wydziale Biologii i Biotechnologii, UWM w Olsztynie.

Popularyzator nauki i blogger.

Doświadczenie dydaktyczne: wykłady i ćwiczenia dla studentów biologii i biotechnologii, pielęgniarstwa oraz na interdyscyplinarnym kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodniczego, zajęcia dla słuchaczy studiów podyplomowych związanych z kształceniem nauczycieli, wykłady dla dorosłych oraz słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku. Liczne wykłady i zajęcia praktyczne dla uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i liceum, w ramach projektów edukacyjnych oraz Uniwersytetu Dzieci. Inicjator i organizator olsztyńskiej kawiarni naukowej, Autor licznych artykułów dydaktycznych, broszur dla nauczycieli z zakresu edukacji ekologiczne i współautor podręcznika dla szkół.

W ostatnich latach intensywnie zajmuje się edukacją pozaformalną w różnorodnych formach. Organizator i koordynator Olsztyńskich Dni Nauki oraz Nocy Biologów. Eksperymentuje z grywalizacją (gamifikacją), nauczaniem metodą projektu, grami dydaktycznymi oraz wykorzystaniem nowych technologii w edukacji pozaformalnej.

                        Zobacz też: krótki biogram edukacyjny

Zainteresowania naukowe: biologia i ekologia chruścików (Insecta: Trichoptera) oraz ważek (Odonata) i innych owadów wodnych.  Poza badaniem przyrodniczych komponentów ekorozwoju, ochroną bioróżnorodności i monitoringiem zmian w środowisku przyrodniczym (w szczególności wodnym) poszukuje podobieństw między biologią molekularną a biologią środowiskową. I tu i tam problemem są układy wieloelementowe o złożonych i zmiennych relacjach. Na zagadnienia biotechnologiczne patrzy z punktu widzenia filozofii przyrody oraz ewolucji i samoorganizacji złożonych układów. Ewolucja kulturowa, której elementem jest biotechnologia, jest elementem większej całości i wprost wyrasta z ewolucji biologicznej. 

Profil badawczy: Ekologia, biologia, biogeografia i ochrona owadów wodnych, w szczególności chruścików (Trichoptera) oraz ważek (Odonata), siedliskowe rozmieszczenie larw Trichoptera w wodach śródlądowych (rzekach nizinnych, jeziorach, drobnych zbiornikach, torfowiska i źródłach), monitoring wód w oparciu o makrobentos. Przyrodnicze elementy ekorozwoju, ekologia krajobrazu, ochrona bioróżnorodności w Europie Centralnej i Wschodniej, monitoring zmian w środowisku przyrodniczym . Ocena antropogenicznych przekształceń i wtórnej renaturalizacji zgrupowań chruścików w krajobrazach kulturowych (agrocenozy, urbicenozy) w tym w uprawach roślin energetycznych (energia odnawialna).

Dodatkowo także metody edukacji ekologicznej i edukacji pozaformalnej oraz filozofia przyrody.

Najnowszym obszarem badawczym jest dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.

Hobbystycznie maluje butelki, stare dachówki oraz kamienie, w większości tematyka związana jest z lokalną bioróżnorodnością.
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz