Tematyka badawcza


Problematyka badawcza i zainteresowania naukowe

Obecne zainteresowania naukowe związane są z przyrodniczymi elementami ekorozwoju, ochroną bioróżnorodności i monitoringiem zmian w środowisku przyrodniczym (w szczególności wodnym). Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół ekologii, biologii rozwoju, biogeografii i ochrony owadów wodnych, a w szczególności chruścików (Trichoptera), i dotyczą siedliskowego rozmieszczenia larw Trichoptera w wodach śródlądowych (rzekach nizinnych, jeziorach, drobnych zbiornikach i źródłach), wpływie czasowej i przestrzennej nieciągłości środowiska na strukturę rozmieszczenia makrobentosu oraz wpływie zmian klimatycznych na występowanie i siedliskowe rozmieszczenie chruścików w wodach północnej Polski.

W ostatnich latach problematyka badawcza uzupełniona została o próbę oceny antropogenicznych przekształceń i wtórnej renaturalizacji zgrupowań chruścików w krajobrazach kulturowych (agrocenozy, urbicenozy) w tym w uprawach roślin, wykorzystywanych dla celów energetycznych (energia odnawialna). Podejmuję zagadnienia związane z antropogenicznymi przekształceniami biocenoz oraz wskaźnikowego szacowania naturalności biocenoz wodnych. Ponadto prowadzę badania ekologiczne na poziomie krajobrazu (ekologia krajobrazu).

W swoich zainteresowaniach naukowych nawiązuję także do zagadnień teoretycznych: ogólnoekologicznych i ogólnobiologicznych. W zakresie nauk stosowanych interesuję się problematyką rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju), głównie w Regionie Bałtyckim i Zielonych Płucach Europy ze szczególnym uwzględnieniem edukacji ekologicznej (środowiskowej), edukacją w zielonych szkołach a także filozofią przyrody.

Najnowszym pomysłem badawczym jest dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz