Osiągnięcia

(Co w wodzie piszczy, szeleści i odnóżami przebiera?)

Osiągnięcia naukowe
 • zbadanie składu gatunkowego oraz poznanie struktury rozmieszczenia larw Trichoptera w jeziorach Polski (zobacz więcej na ten temat), 
 • zbadanie składu gatunkowego oraz wyróżnienie podstawowych zgrupowań larw chruścików w drobnych zbiornikach Polski, 
 •  poznanie składu gatunkowego, struktury dominacji i siedliskowego rozmieszczenia larw w rzekach nizinnych
 • poznanie składu gatunkowego oraz ocena stopnia związania chruścików ze źródłami Polski, 
 • uzupełnienie faunistycznej inwentaryzacji chruścików: na Poj. Mazurskim, Poj. Pomorskim, Nizinie Podlaskiej, Mazowszu, Polesiu Lubelskim, Wyżnie Lubelskiej, Kotlinie Sandomierskiej, Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, Karkonoszach oraz Nizinie Pruskiej (Rosja), Białorusi, Ukrainie i Łotwie. 
 • zaproponowanie modelu wyspy siedliskowej (ekologicznej) dla opisu i interpretacji indywidualizmu gatunkowego drobnych zbiorników wodnych, źródlisk i siedlisk w jeziorze. Model jest rozwinięciem koncepcji MacArthura, 
 • zaproponowanie wskaźnika naturalności biocenoz wodnych, jako nowej metody bioindykacji i monitoringu zasobów przyrodniczych (Wns, Wni), 
 • opracowanie listy (check-list) chruścików Polski, Białorusi i Ukrainy, 
 • wytypowanie gatunków Trichoptera do Czerwonej Księgi Zwierząt Polski oraz Białorusi. 
 • opracowanie listy gatunków parasolowych, z których Crunoecia irrorata została włączona do listy gatunków chronionych, 
 • zaproponowanie nowego wskaźnika oceny bioróżnorodności w obszarach chronionych (RED, REB)

Inne osiągnięcia
 • Zainicjowanie i prowadzenie olsztyńskiej kawiarni naukowej Collegium Copernicanum.
 • Koordynowanie festiwalu naukowego Olsztyńskie Dni Nauki i Europejska Noc Naukowców w Olsztynie (czytaj więcej na ten temat).
 • Zainicjowanie i koordynowanie pikniku naukowego Noc Biologów w Olsztynie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz