Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe
 • od 1.07.2000 profesor nadzwyczajny w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska 
 • 2001-03 koordynator współpracy naukowej i dydaktycznej między wydziałami biologii UWM i Państwowego Uniwersytetu w Mińsku
 • 1999-2006 r. kierownik studium podyplomowego („Edukacja Ekologiczna”) 
 • 1999-2000 r. adiunkt w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska, Wydział Biologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
 • 1997-99 wicedyrektor Instytutu Biologii i Ochrony Środowiska WSP w Olsztynie (w zakresie obowiązków współpraca zagraniczna i naukowa) 
 • 1997-99 koordynator Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Olsztynie 
 • 1987-99 Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska WSP w Olsztynie (asystent, adiunkt od 1993)
 • 1993-94 pełnomocnik rektora WSP ds. edukacji ekologicznej 
 • 1985 – laborant w Katedrze Biochemii WSP w Olsztynie 
 • Redaktor naczelny biuletynów (newsletterów): „Biuletyn RCEE” w Olsztynie (9 numerów 1997-99), „Aretuza” (5 numerów, 1998-99), „Żołędziakowe ABC” (2000-01, 5 numerów, ISBN 83-7140-150-4), „Trichopteron” ISSN 1733-5558 (od 2002 r.). 
 • Redaktor naczelny serii wydawniczej Polish Entomological Monographs (2001-2006 r.) 
 • Członek kolegium redakcyjnego Notatek Entomologicznych (2002-2003 r.)
 • Koordynacja Olsztyńskich Dni Nauki, wrzesień 2006, wrzesień 2007, wrzesień 2008. 
 • Członek rady programowej pisma „Odonatrix” (od 2007 r.) 
 • Koordynator Nocy Biologów w Olsztynie (od. 2012 r.)
Praca ochotnicza (społeczna)
 • Fundacja Ecobaltic (NGO): kierownik Olsztyńskiego Oddziału Fundacji Ecobaltic (1995-2000), 
 • członek Rady Fundacji ECOBALTIC, członek Zarządu Fundacji (wice prezes Funda-cji 1996-2000) 
 • 1999-2001 – członek Komisji ds. Ochrony Owadów w ramach Polskiego Towarzystwa Entomologicznego, 
 • 2001-2007 Członek Zarządu Głównego PTEnt. 
 • Inicjator i współzałożyciel Klubu Przyrodników Warmii i Mazur (2001-2004 Prezes Klubu) 
 • Aktywny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Entomologicznego i Polskiego Towarzystawa Zoologicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego
 • Członek Rady Naukowo-Społecznej LKP Lasy Elbląsko-Żuławskie (od. 2012 r.)
Zorganizowane i współorganizowane konferencje:
 • 2008. III międzynarodowa konferencja inter- i trans dyscyplinarna „Człowiek i Człowieczeństwo – bycie i stawanie się, kreacja i ewolucja”, Olsztyn 22-24 czerwca (wiceprzewodniczący komitetu organizacyjnego) 
 • 2006 IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ochrona owadów w Polsce – badania ento-mologiczne a obecna sytuacja prawna i organizacyjna ochrony przyrody” , Zwierzyniec 3-5.VII (czonek Rady Programowej konferencji).
 • 2003 XXXII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych – „Studenci w Europejskiej Przestrzeni Badawczej”, Olsztyn 9-10 maja 
 • 2002 Ogólnopolska konferencja naukowa „Ochrona owadów w Polsce – ekologiczne i go-spodarcze konsekwencje wymierania i ekspansji gatunków”, 21-23 września, Olsztyn 
 • 2002 Warsztaty terenowe „Ocena błędu w badaniach faunistyczno-ekologicznych” Olsztyn-Złocieniec, 4-8 czerwca 
 • 2001 „Edukacja ekologiczna na prowincji” Olsztyn-Świątki 20-21 października 
 • 2001 II Ogólnopolska Konferencja Inter- i Transdyscyplinarna „Człowiek i człowieczeństwo – strategia bycia i stawania się człowiekiem” 22-24 czerwca, Olsztyn 
 • 2001 „Edukacja ekologiczna u progu Unii Europejskiej”, 24-25 maja, Olsztyn 
 • 2000 „Edukacja ekologiczna w klasach I-III”, ogólnopolska, 23-24 września, Olsztyn 
 • 2000 „Współpraca samorządów i organizacji pozarządowych w edukacji ekologicznej”, 27-28 października, Olsztyn 1999 
 • seminarium naukowe „Bioróżnorodność Europy Wschodniej i problemy jej ochrony”, Olsztyn, 12-14 października 
 • 1999 seminarium naukowe „Metody waloryzacji ekosystemów – bioróżnorodność Europy Wschodniej” 7-10 grudnia, Olsztyn 
 • 1997 Ogólnopolska konferencja „Źródła Polski - stan badań, monitoring i ochrona”, Olsztyn 
 • 1995, 1996 „Zielone Szkoły w Zielonych Płucach Europy” (Olsztyn, Wałpusz), seminaria międzynarodowe 
 • 1994 „Alternatywne strategie życia na różnych poziomach organizacji: biologicznym i kulturowym” , Olsztyn 
 • 1993 „Ekologiczne problemy drobnych zbiorników wodnych”, Olsztyn

Granty (chronologicznie)

 • The green lungs of Europe green school project (06.1995-09.1996), finansowany przez The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe w Budapeszcie, (koordynacja). 
 • „Walory przyrodnicze doliny rzeki Łupawy”, finansowane z budżetu Gminy Damnica (1995-97). 
 • staż ochotnika z Korpusu Pokoju USA (1996-97), (koordynacja). 
 • wzmocnienie organizacyjne olsztyńskiego oddziału Fundacji Ecobaltic, EPCE, 1996-97 . 
 • Olsztyn 1997 „Lokalna Agenda 21 w Olsztynie”, finansowane z budżetu Miasta Olsztyn . 
 • 1997 grant w ramach „Democracy Commission Small Grants Program”. 
 • 1998 „Development of an Ecological Network for Environmental Education in Olsztyn”. 
 • 1998 „Ochrona wód w województwie olsztyńskim - szkolny monitoring i zmiana postaw konsumenckich”, WFOŚiGW w Olsztynie. 
 • 1999 „Wzmocnienie organizacyjne RCEE w Olsztynie” Fundacja Partnerstwo dla Środowiska,
 • 1999 „Kształtowanie się fauny bezkręgowców wodnych Torfowiska Celau” KBN,(koordynacja). 
 • 1999 Bioróżnorodność fauny bezkręgowców doliny zalewowej środkowego odcinka rzeki Niemen” KBN, (koordynacja). 
 • 1999 „Bioróżnorodność doliny rzeki Prypeć” KBN. 
 • 2000-2002, (współpraca) „Przeprowadzenie cyklu szkoleń z nauczycielami klas wstępnych szkół podstawowych na temat zagadnień ekologicznych w oparciu o Integralny program nauczania z elementami edukacji ekologicznej w klasach I-III” – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej.
 • grant z MEN-u na studia podyplomowe (2000-2001) numer projektu:12.22. 
 • grant UWM, temat: „Wpływ krajobrazu zurbanizowanego na kształtowanie się zgrupowań larw chruścików (Trichoptera) miasta Olsztyna i Złocieńca”, 2003-2005. 
 • grant UWM, temat „Wpływ nieciągłości środowiska na kształtowanie się zgrupowań chruścików (Trichoptera)” 2003-2005. 
 • grant UE „Zasoby i zagrożenia środowiska przyrodniczego w powiecie ełckim i Niemenczynie, 2004 (udział i koordynacja prac zespołu, opracowanie wstępnej ocena stanu poznania oraz zagrożenia bezkręgowców powiatu ełckiego), (udział, koordynacja zespołu). 
 • grant UE 2005-2006, udział i koordynacja grupy badawczej, „Międzynarodowe Inicjatywy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju” dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej, programu PHARE. Cel projektu: promocja wartości przyrodniczych i kulturalnych oraz zrównoważonego rozwoju wśród społeczności oraz młodzieży dla zachowania przyrodniczych walorów regionu jako potencjał rozwojowy trwałego transgranicznego ruchu turystycznego. 
 • W ramach projektu „Regionalny transfer wiedzy UWM – staże pracowników i absolwentów w firmach”, 2-01-2.02.2006,
 • W ramach projektu „Staże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora ba-dawczo-rozwojowego” (Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy) z Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, 1.04-30.09.2006.
 • Staż Eleny Dyatlovej (Fundacja Kasa im. J. Mianowskiego), 1.09-30.12.2006.
 • Staż – Carlos Rdrigues, Hiszpania, program Leonardo da Vinci II, staż 1.12.2006-30.05.2007,(opieka naukowa) 
 • „Olsztyńskie Dni Nauki” 15-16 września, 13-14 października 2006 r. „Nauka i sztuka w Europie XXI w.”, wniosek o finansowanie działalności wspomagającej badania nr umowy 51/DWB/R/2006,  
 • Staż Iriny Giginiak (INTAS), marzec-maj 2007, czerwiec-wrzesień (Fundacja Kasa im. J. Mianowskiego) (opieka naukowa) 
 • W ramach projektu „Staże dla absolwentów szkół wyższych i pracowników sektora ba-dawczo-rozwojowego” (Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy) z Fundacji „Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach”, 1.02-30.07.2007. 
 • „V Olsztyńskie dni nauki” 2007 r. wniosek o finansowanie działalności wspomagającej badania, budżet ponad (koordynator)
 • 2007-2008, Kierownik. „Projekt zmniejszenia uciążliwości owadów krwiopijnych w najbliższej okolicy Hotelu SPA Dr Irena Eris (Dylewska Góra) poprzez działania biomanipulacyjne w skali krajobrazu”, Temat nr 523-0204.301 
 • Kierownik. Grant w ramach Siódmego Programu Ramowego Unii Europejskiej, w zakresie upowszechniania nauki „Olsztyn Science Days Researchers Night 2008”, Grant Agreement Number 228572 (realizacja 2008), temat 530-0204-1001 
 • Kierownik zadania „Swajnie - Natura 2000, Standardowy Formularz Danych dla Obszarów Specjalnej Ochrony (OSO), dla obszarów spełniających kryteria obszarów o znaczeniu wspólnotowym (OZW) i dla Specjalnych Obszarów Ochrony (SOO). 
 • Wykonawca. Grant UE 2005-2006, udział i koordynacja grupy badawczej, „Międzynarodowe Inicjatywy na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju” dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej, programu PHARE. Cel projektu: promocja wartości przyrodniczych i kulturalnych oraz zrównoważonego rozwoju wśród społeczności oraz młodzieży dla zachowania przyrodniczych walorów regionu jako potencjał rozwojowy trwałego transgranicznego ruchu turystycznego. 
 • Wykonawca (2006-2007). Plan ochrony rezerwatu przyrody „Jezioro Głęboczko” (kier. K. Bociąg, Uniwersytet Gdański). Finansowane z Woj. Fund. Och. Środ. w Gdańsku. 
 • Wykonawca (2007-2008). Plan ochrony rezerwatu przyrody „Pełcznica”. Gdańsk (kier. K. Bociąg, Uniwersytet Gdański). Finansowane z Woj. Fund. Och. Środ. w Gdańsku. 
 • Wykonawca (2006-2007). Kierownik dr A. Zawal (Uniwersytet Szczeciński) „Ocena oddziaływania na faunę lądową budowy terminalu regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”.
 •  Kierownik projektu : prof. dr hab. J. Gołaszewski – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, projekt „Ekosiłownie poligeneracyjne”. Kierownik zadania „Ocena bioróżnorodności w uprawach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie wielkoobszarowych upraw wierzby krzewiastej” – projekt złożony w 2008 r.
 • Złożenie wniosku do UE, Call FP7-2009-BIOREFINERY_CP – kierownik projektu: prof. dr hab. J. Gołaszewski, tytuł „Agruculture lignocellulosic biorefinery”, kierownik zadania „Biodiversity within and In the vicinity of lignocellulosic crop plantations” – dr. hab. S.Czachorowski prof. UWM. Planowana realizacja: 2009-2013. (wniosek złożony, pozytywnie oceniony lecz nie skierowany do realizacji). 
 • Wykonawca. 2008, we współpracy z Zakładem Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego (kierownik projektu Dr P. Koperski). Celem realizowanego w 2008 r. zadania była merytoryczna ocena metody obecnie obowiązującej w monitoringu wód w Polsce, wykonywanym przez WIOŚ, a bazującą na metodzie projektu STAR/Aquem. 
 • Wykonawca, 2010, „Ocena jakości środowisk cieków w Białowieskim Parku Narodowym metodami monitoringu biologicznego w oparciu o faunę bezkręgowców”, Fundacja Homo et Planta w Sękocinie Starym.
 • 2009-2011, Wykonawca w projekcie „Wpływ struktury krajobrazu doliny niewielkiej rzeki nizinnej na charakter fauny wybranych grup bezkręgowców wodnych” (kier. A. Zawal, USz) 
 • 2010-15, Kierownik podetapu badawczego 30-4.3 „Analizy bioróżnorodności wewnątrz i wokół plantacji roślin lignocelulozowych”, w zadaniu badawczym nr 4 pt.”Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów rolniczych i innych” w Strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”, finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
(niebawem uzupełnię)

Edukacja pozaformalna (popularyzacja i upowszechnianie nauki)Brak komentarzy:

Prześlij komentarz